VASTLEGGEN VAN DE BASIS VAN DE RELATIE MET DE KLANT (ethisch coachen)

 • Respecteren van de ethische richtlijnen en professionele normen (visie op coaching)
 • Begrijpen welke de noden van een klant zijn en een oplossing bieden die beantwoordt aan deze noden (een coaching traject opzetten)

VERSTEVIGEN VAN DE RELATIE MET DE KLANT (bouwt een vertrouwensrelatie op)

 • Opbouwen van een relatie die berust op vertrouwen en respect
 • Communiceren op een open, soepele en geruststellende manier

COMMUNICEREN MET DE KLANT  (past basisvaardigheden voor een coachgesprek toe)

 • Een bijzondere aandacht vestigen op zowel de verbale – als de niet verbale communicatie en bevorderen van de persoonlijke expressie van de klant
 • Stellen van krachtige en pertinente vragen
 • Communiceren op een directe en indirecte manier

LEREN HOE MEN ‘SUCCESVOL LEERT TE SLAGEN’

 • Integreren en evalueren van alle informatiebronnen en voorstellen doen om de vooraf bepaalde objectieven te behalen

LEREN HOE MEN ‘SUCCESVOL LEERT TE SLAGEN’ (leidt een gesprek)

 • Creëren van continue leeropportuniteiten met de klant zodat hij evolueert in de richting van de gewenste resultaten
 • Plannen en opstellen van objectieven met de klant
 • Concentreren van de aandacht op wat belangrijk is voor de klant en hem de verantwoordelijkheid laten nemen voor zijn acties

Respecteren van de ethische richtlijnen en professionele normen

Kennis

 • benoemt de verschillen tussen coachen, counselen en psychotherapie
 • geeft de grenzen van coaching aan
 • legt aan een coachee uit wat coachen is
 • benoemt competenties en kwaliteiten van een coach
 • formuleert de visie op coaching
 • verduidelijkt de rol van coach en coachee

Vaardigheden

 • benoemt eigen waarden als coach
 • benoemt eigen kwaliteiten als coach
 • benoemt eigen valkuilen en formuleert van hieruit uitdagingen
 • herkent de grenzen van het coachen
 • formuleer een eigen visie op coaching
 • benoemt eigen patronen
 • geeft voorbeelden van de eigen manier van omgaan met verantwoordelijkheid
 • bespreekt het mandaat met coachee

Attidtude

 • reflecteert op eigen handelen als coach
 • is zorgvuldig
 • respecteert vertrouwelijkheid
 • respecteert mandaat
 • respecteert eigenheid van coachee
 • respecteert hulpvraag van coachee
 • is kritisch voor eigen handelen

Begrijpen welke de noden van een klant zijn

Kennis

 • legt basisstructuur GROW model uit
 • licht de structuur van een coachingsgesprek in eigen woorden toe
 • verduidelijkt basiscompetenties nodig voor coaching

Vaardigheden

 • start vanuit het verhaal van de coachee
 • brengt structuur in het verhaal van de coachee
 • brengt huidige situatie van de coachee in kaart
 • brengt gewenste situatie van de coachee in beeld
 • exploreert de situatie van de coachee
 • exploreert, naast zorg, ook dat wat goed gaat en plezier geeft
 • verduidelijkt het wereldbeeld van de coachee
 • stelt een mirakelvraag
 • ondersteunt coachee bij het stellen van vragen
 • onderzoekt doelen
 • stelt doelen bij zodat ze beter passen bij de coachee

Attidtude

 • gaat uit van het probleemoplossend vermogen van de coachee
 • benoemt verschil tussen waarneming en interpretatie
 • stelt zich co-constructief op
 • neemt een gelijkwaardige houding aan

Opbouwen van een relatie die berust op vertrouwen en respect - Communiceren op een open, soepele en geruststellende manier

Kennis

 • verklaart belang van alliantie
 • benoemt verschillende joiningtechnieken
 • beschrijft het effect van eigen houding binnen coaching
 • verklaart verschillende voorkeurskanalen

Vaardigheden

 • bouwt een veilige sfeer op waarin de coachee zich kwetsbaar durft opstellen
 • toont oprechte interesse voor coachee
 • neemt een goede luisterhouding aan
 • creëert een alliantie met de coachee
 • past joiningtechnieken toe
 • creëert een ontspannen en vertrouwelijke sfeer
 • maakt ruimte voor het positieve in het verhaal van de coachee
 • gaat bewust om met non-verbale communicatie van de coachee
 • sluit aan bij het voorkeurskanaal van de coachee
 • kiest bewust niet voor het voorkeurskanaal van de coachee om beweging teweeg te brengen

Attitude

 • focus ligt bij coachee
 • neemt een gelijkwaardige houding aan
 • herkent eigen voorkeurskanaal
 • is zich bewust van eigen oordeel
 • is bewust van eigen lichaamshouding
 • gaat uit van het probleemoplossen vermogen van de coachee

Een bijzondere aandacht vestigen op zowel de verbale - als de niet verbale communicatie en bevorderen van de persoonlijke expressie van de klant - Stellen van krachtige en pertinente vragen - Communiceren op een directe en indirecte manier - Integreren en evalueren van alle informatiebronnen en voorstellen doen om de vooraf bepaalde objectieven te behalen

Kennis

 • verklaart de axioma’s van Watzlawick aan de hand van eigen voorbeelden
 • vertelt in eigen woorden principes van goed luisteren
 • licht de client-centered basisattitudes toe
 • verklaart effect en nut van de client-centered basisattitudes

Vaardigheden

 • schept een positieve sfeer
 • start vanuit de basishouding
 • luistert actief
 • stelt zich empathisch op
 • geeft erkenning
 • stelt explorerende vragen waardoor de coachee mogelijks tot inzichten komt
 • exploreren zodat de coachee tot de essentie komt
 • stelt inspirerende vragen
 • verwoordt de eigen gevoelens op een gepaste manier
 • vraagt door naar gevoelens
 • herkent en benoemt geveoelens
 • kan een gevoel op verschillende manieren verwoorden
 • luistert actief naar de gevoelens van de coachee
 • verwoordt non-verbaal gedrag van de coachee
 • spiegelt en reflecteert
 • vat samen
 • moedigt de coachee aan tot concretisering
 • stelt ‘waarom’ vragen op een alternatieve manier
 • herkadert
 • parafraseert
 • coacht waarderend met zorg
 • maakt overtuigingen bespreekbaar
 • stelt schaalvragen
 • zoekt / onderzoekt hulpbronnen binnen en buiten de coachee
 • zoekt / onderzoekt krachtbronnen binnen en buiten de coachee
 • benoemt kwaliteiten en talenten van de coachee
 • gebruikt metaforen
 • zet gepast humor in
 • toont veelvuldig oprechte waardering
 • helpt de coachee om waardering te ontvangen
 • motiveert de coachee tot het behalen van doelen
 • daagt de coachee uit om verantwoordelijkheid voor het eigen proces op te nemen
 • stimuleert de coachee om actie te ondernemen
 • geeft feedback op een zorgzame manier
 • kan feedback ontvangen
 • kan feedback vertalen in een leerdoel
 • herkent luisterfouten

Attitude

 • stelt zich positief op
 • is oprecht betrokken
 • toont echtheid
 • is empatisch
 • aanvaardt de coachee onvoorwaardelijk
 • stelt zich gelijkwaardig op
 • is dynamisch
 • is respectvol

Creëren van continue leeropportuniteiten met de klant zodat hij evolueert in de richting van de gewenste resultaten - Plannen en opstellen van objectieven met de klant - Concentreren van de aandacht op wat belangrijk is voor de klant en hem de verantwoordelijkheid laten nemen voor zijn acties

Kennis

 • licht het kwadrant van Ofman toe
 • verklaart het verschil tussen waarden en doelen
 • kan vanuit de logische niveaus van Dilts de belemmering van overtuigingen verklaren
 • weet hoe overtuigingen ontstaan
 • legt uit wat een ‘innerlijke criticus’ is
 • legt uit wat het ‘observerende zelf’ is

Vaardigheden

 • hanteert modellen en technieken uit verschillende stromingen
 • stemt modellen en technieken, uit de verschillende stromingen, af op de coachee
 • ondersteunt de coachee om op een andere manier met overtuigingen om te gaan zodat deze niet belemmeren
 • ondersteunt de coachee om in contact te komen met zijn ‘observerende zelf’
 • benoemt krachtbronnen van de coachee
 • brengt gewoontes / patronen in kaart
 • bevraagt succesverhalen
 • ondersteunt coachee bij het benoemen van waarden
 • formuleert SMART doelen met de coachee
 • kan een actieplan opstellen met de coachee
 • stimuleert de coachee tot het vinden van eigen oplossingen
 • rond een coaching traject af op een correcte manier
 • durft humor inzetten

Attitude

 • gelooft in zelfredzaamheid
 • hanteert vaardigheden soepel, steeds afgestemd op de coachee
 • dynamisch, probeert verschillende sporen uit
 • vol vertrouwen